Ads

Religious image appears at Mississauga Hindu temple


This great Shirdi Sai Baba bhajan was popular in late 90's and was played in shirdi sai baba temple (shirdi) so many times.Major portion of the The lyrics of this Sai Bhajan was based on Sri Sai
Ashtothara Shatha namavali.
OM Sai Namahaya OM Sai Namahaya
Hara Hara Bole Sai Namahaya || OM Sai Namahaya||
Anantha Koti Brahmanda Nayaka
Rajadhi Raja Yogi Raja
Para Brahma Shri Satchidhanandha
Sadguru Sai Nadha Namahaya
Gurur Brahma Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheshwaraye
Gurur Saakshaath ParaBrahma
Thasmai Shri Gurave Namahaya
Shreemad ParaBrahma Guru Smaraami
Shreemad ParaBrahma Guru Namami
Shreemad ParaBrahma Guru Yajami
Shreemad ParaBrahma Guru Bhajami
Om Sri Sai Nadhaaya Namaha
Lakshmi Narayanaya Namaha
Om Krishna Rama Shiva Maruthyadhi Roopaya
Om Shesha Shaine Namoa Namahaya
Om Godhavari thata Shiladhi Vaasine
Bhakatha Hrudhalayaya Namoa Namahaya
Yogeshwaraya Namoa Namahaya
OM Bhagavathe Namoa Namahaya
OM Theerthaya Namoa Namahaya
Vaasudevaya Namoa Namahaya
OM Kalathethaya Kalaya Namaha
Kaala Kaalaya Namoa Namahaya ||OM Sai Namahaya||
OM Prethi Vardhanaya Priyaya Namaha
OM Antharyamine Namoa Namahaya
OM Sathchidhatmane NithyaNandhaya
Parama Sukha Dhaya Namoa Namahaya ||OM Sai Namahaya||

Our Shirdi Sai Baba

Why fear , when i am here ?

Share this sai baba story with your friends.